ms.namestimiru@seznam.cz

+420 595 171 355

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz MŠ omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem.

Z důvodu uzavření mateřské školy během školních prázdnin, lze umístit děti obou zaměstnaných rodičů, které nemohou zůstat v domácí péči do náhradní mateřské školy a to pouze po dobu uzavření kmenové mateřské školy dítěte.Rodiče si náhradní mateřskou školu zajišťují osobně, podle rozpisu uzavření mateřských škol v době letních prázdnin. Přihlášku do náhradní mateřské školy rodiče obdrží u učitelů, ředitelky MŠ, nebo na webových stránkách mateřské školy. Vyplněnou přihlášku rodiče odevzdají v  náhradní mateřské škole společně s kopií evidenčního listu dítěte.Zákonní zástupci jsou povinni doložit skutečnost, že po dobu umístění dítěte v náhradní škole pracují a nečerpají dovolenou /čestné prohlášení/.Do 30. 6. daného školního roku vydá ředitelka rozhodnutí, a to dle počtu volných míst do naplnění kapacity školy.Školné na náhradních mateřských školách platí zákonný zástupce v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů a to při převzetí rozhodnutí o přijetí ředitelce školy hotově do pokladny školy.

To Top ↑